YourBiz Online, gevestigd aan Rochdalestraat 2B, 1814TH Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
YourBiz Online
Rochdalestraat 2B
1814TH Alkmaar

https://www.yourbizonline.nl
info@yourbizonline.nl

Functionaris Gegevensbescherming: Maurits van Raaphorst

Privacyverklaring van YourBiz Online
Om onze werkzaamheden te verrichten, verwerkt YourBiz Online persoonsgegevens. In sommige gevallen werkt YourBiz Online daarbij samen met derden. YourBiz Online vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door YourBiz Online dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Daarbij houdt YourBiz Online zich aan de eisen uit de AVG/GDPR. Dat betekent dat YourBiz Online:

• Duidelijk vermeldt voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• Het verzamelen van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de overeenkomst waarvoor ze worden verwerkt;
• Uw gegevens niet doorgeeft aan derden, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer YourBiz Online daar wettelijk toe verplicht is;
• Passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van YourBiz Online persoonsgegevens verwerken;
• Uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Dit privacy statement geldt voor alle klanten die een product of dienst afnemen van YourBiz Online en voor alle gebruikers van de website van YourBiz Online. De medewerkers van YourBiz Online zijn verplicht tot geheimhouding over uw persoonlijke gegevens. De overdracht van deze persoonlijke gegevens aan derden gebeurt alleen als dit noodzakelijk is voor het nakomen van een contractuele overeenkomst.

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vind je altijd op www.yourbizonline.nl/privacyverklaring. Wij raden je aan deze verklaring met enige regelmaat door te nemen, zodat je weet hoe YourBiz Online je gegevens beschermt.

Persoonsgegevens die YourBiz Online verwerkt
YourBiz Online verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Functie
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier
• Inloggegevens
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• Lijst met contactgegevens van de klant via een app
• Locatiegegevens
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Internetbrowser en apparaat type
• IBAN Nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@yourbizonline.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag YourBiz Online persoonsgegevens verwerkt
De verwerking van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
YourBiz Online verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
• Om goederen en diensten bij u af te leveren
• YourBiz Online analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
• YourBiz Online verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
YourBiz Online neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van YourBiz Online) tussen zit.

Hoe lang bewaart YourBiz Online relatiegegevens
Voor het uitvoeren van projecten en diensten wordt persoonlijke data van u als relatie opgeslagen in ons administratie en facturering systeem. Hierin worden o.a. persoonlijke gegevens, offertes, gespreksverslagen en inloggegevens (ook van derden) opgeslagen. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van projecten en onderhoud zoals die in een overeenkomst zijn afgesloten. Na het beëindigen van een overeenkomst wordt deze informatie niet automatisch verwijderd. Deze informatie blijft op een externe server beveiligd opgeslagen ten behoeve van onze archivering en naslag.
U kunt via info@yourbizonline.nl een verzoek indienen om deze persoonlijke gegevens te laten verwijderen. Uitgesloten hiervan is de data die door ons wettelijk moet worden bewaard ten behoeve van bijvoorbeeld de belastingdienst.

Delen van relatiegegevens met derden
YourBiz Online verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. YourBiz Online blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van YourBiz Online zijn verbonden. YourBiz Online kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop deze met uw gegevens omgaan.

Persoonlijke gebruiker gegevens van websites/e-commerce traffic
Medewerkers van YourBiz Online hebben toegang tot de website/e-commerce beheersystemen van relaties. In deze systemen worden bezoekersgegevens opgeslagen. Het gaat hier om orderbevestigingen, aanmeldingen voor nieuwsbrieven, ingevulde contactformulieren en persoonlijke gegevens die worden opgeslagen in een extranet. Voor medewerkers van YourBiz Online is toegang tot deze gegevens van belang voor het uitvoeren van werkzaamheden volgens de afgesloten overeenkomst én om adequaat in te kunnen spelen in het geval van onderhoud- en/of storing. YourBiz Online zal alléén op verzoek van de relatie deze persoonlijke gegevens gebruiken om contact op te nemen met een bezoeker.

Na beëindiging van de overeenkomst wordt het product/dienst en de daarbij horende database verwijderd. De persoonlijke gegevens die in de periode van de geldende overeenkomst zijn verzameld, zijn niet meer beschikbaar. Tenzij hier schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt.

Back-up procedure
Een goede back-up procedure vindt YourBiz Online belangrijk. Wanneer er door onderhoudswerkzaamheden en- of wijzigingen aan een opgeleverd product/dienst elementen verloren gaan, kan YourBiz Online met behulp van een back-up de schade en kosten voor herstelwerkzaamheden beperken. Standaard worden er wekelijks back-ups gemaakt van uw WordPress Website. Deze back-ups worden weggeschreven naar een externe beveiligde server.

Medewerkers van YourBiz Online hebben toegang tot de weggeschreven back-ups van relaties. In deze back-ups worden bezoekersgegevens opgeslagen. Het gaat hier om orderbevestigingen, aanmeldingen voor nieuwsbrieven, ingevulde contactformulieren en persoonlijke gegevens die worden opgeslagen in een extranet. Voor medewerkers van YourBiz Online is toegang tot deze back-ups van belang om adequaat in te kunnen spelen in het geval van onderhoud- en/of storing.

Na beëindiging van de overeenkomst wordt de back-up en de daarbij horende database verwijderd. De back-ups die in de periode van de geldende overeenkomst zijn verzameld, zijn niet meer beschikbaar. Tenzij hier schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt.

Hosting
De hosting van websites wordt extern verzorgd. YourBiz Online heeft hiervoor een reseller overeenkomst met gespecialiseerde hostingbedrijven. Dit betekent dat uw website en de verzamelde data door uw website geplaatst wordt op een server bij één van onze hostingpartners. YourBiz Online heeft met deze hosting providers een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de veiligheid en waarborging van uw gegevens wordt gegarandeerd door de betrokken hostingpartner.

Google Analytics
Voor websitestatistieken van onze klanten wordt een YourBiz Online Google Analytics account/gebruiker aangemaakt. Hierin worden analytische gegevens verzameld over de websitebezoekers van onze klanten. Deze statistieken zijn toegankelijk voor de medewerkers van YourBiz Online. Het verzamelen van deze gegevens heeft als doel om de performance en gebruikerservaring van een website te verbeteren.

Na beëindiging van de overeenkomst wordt YourBiz Online als gebruiker uit het Google Analytics account verwijderd. Medewerkers van YourBiz Online hebben dan geen toegang meer tot dit account en de daarbij behorende statistieken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
YourBiz Online gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Sociale media
YourBiz Online is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook, LinkedIn en  Twitter. Wanneer u ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. YourBiz Online volgt ook zelf sociale media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op uw sociale media.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door YourBiz Online. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bewaren, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@yourbizonline.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

YourBiz Online wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Nieuwsbrief
Bezoekers van onze website kunnen zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief die via e/mail wordt verzonden. Als een bezoeker zich heeft aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief die via e/mail wordt verzonden, kan hij of zij zich te allen tijde met één klik afmelden via de speciale afmeldlink in onze nieuwsbrief. Klanten van YourBiz Online waarmee wij een factuurrelatie hebben worden automatisch toegevoegd aan het abonneebestand van onze nieuwsbrief. Periodiek worden er vanuit YourBiz Online mailingen verzonden die nodig zijn voor het onderhouden van een goede klantrelatie. Ook heeft onze nieuwsbrief een informatieve functie. Via onze nieuwsbrief worden onze klanten geïnformeerd over belangrijke updates of wijzigingen die voor de geleverde diensten van belang kan zijn.

MailChimp
Voor het verzenden van onze digitale nieuwsbrief maakt YourBiz Online gebruik van het emailprogramma MailChimp. U kunt zich via elke mail die u krijgt van YourBiz Online hiervoor uitschrijven. Voor meer informatie over het privacybeleid van MailChimp kunt u hier terecht: https://mailchimp.com/legal/privacy. YourBiz Online heeft met MailChimp een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Hoe YourBiz Online persoonsgegevens beveiligd
YourBiz Online neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@yourbizonline.nl. YourBiz Online heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
• Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
• De software die gebruikt wordt voor het inzien van persoonlijke gegevens bevindt zich achter een wachtwoord.
• Wanneer een werkstation niet wordt gebruikt, dan wordt deze op inactief gezet en is het werkstation alleen toegankelijk middels een wachtwoord.
• Onze werknemers gebruiken een wachtwoordbeheersysteem.
• Wij zorgen ervoor dat uw websitegegevens via een SSL-certificaat en dus een beveiligde verbinding worden verstuurd. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het groene hangslot in de adresbalk.
• SPF is een internetstandaard die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
• DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een .nl domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
YourBiz Online behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de privacyverklaring aan te brengen wanneer de wet of andere omstandigheden daar om vragen. Het is daarom raadzaam deze privacyverklaring regelmatig te controleren.

Inwerkingtreding
Onze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018
YourBiz Online Privacyverklaring, versie 1.1, 04-07-2019